Tentang

Ini hanya kutipan singkat untuk halaman tentang.

Assalamu’alaikum, Halo, ehm, saya “Magang di Pesantren” user anonim untuk seorang pria yang lahir tgl 8 September tahun 1987 di Depok, nisbat kepada Al-Minangkabawi atau Al-Fadani karena orangtua dan kakek berasal dari Silungkang, Solok, Sumatera Barat dengan minat membaca pada hal-hal terkait Mustholah Hadits, Ushul Fiqh, Sejarah, dan Pendidikan. Semoga Allah memberikan barokah dan rahmatNya selalu kepada kita semua Aamiin…

Awal kali belajar agama Alhamdulillah orang tua saya memberikan perhatian untuk penjagaan agama. Saya belajar baca Al-Qur’an kepada Al-Ustadz al Fadhil Bahruddin dan saya menghafalkan beberapa surat Al-Qur’an dibawah bimbingan dan pengawasan ibu saya sendiri Asra Murni yang mana beliau hafizhohallah senantiasa mendiktekan surat-surat pendek setiap selesai sholat maghrib.

Kemudian Saya menimba ilmu di:

  • MTs Pembangunan IAIN Ciputat tahun 1999-2002. Di sini mendapat pelajaran bahasa arab dari Ustadzah Roswati, Fiqh, Aqidah & Akhlak kepada Ustadz Misro, Al-Qur’an, dan Hadits kepada Ustadz Romli berdasarkan kurikulum Departemen Agama RI.
  • MAN Insan Cendekia Serpong 2002-2005. Di sini belajar bahasa Arab kepada Ustadz Iis S.S, Fiqh kepada Ustadzah Yelnita Nova, Aqidah & Akhlak kepada Ustad, Away Lc, Al-Qur’an, dan Hadits kepada Ustadz Jalil berdasarkan kurikulum Departemen Agama RI.
  • S1 Farmasi UI 2005-2007
  • S1 Manajemen UI 2007-2010
  • Ma’had Lughoh Imam Syafi’i Cinere 2009-2010 belajar dengan kitab Silsilah Talim Lughoh Arobiyyah LIPIA. Belajar dengan Ustadz Irwan Lc (sekarang da’i di Pulau Mentawai) , Ustadz Syaiful Lombok Lc, Ustadz Hermanto Lc, dll.
  • Domisili di Grenjeng Boyolali dn Belajar sebentar di Ma’had Ilmi Al Madinah Solo 2015. Selama itu saya mengambil ilmu kepada Ustadz Jauhari Lc, Ustadz Na’im Lc, Ustadz Abdurrozaq, Ustadz Abdulfattah.
  • Ponpes Darul Atsar Gresik Juli 2016- Mei 2019
  • Ponpes Al-Furqon Gresik, Mei 2019-sekarang.

Saya belajar ilmu agama pada awalnya di Depok sebagai mustami’ pada kajian umum subuh dan maghrib di Ma’had Salafiyyah Depok dengan pengajar saat itu asatidz: Ustadz Ali Basuki Lc, Ustadz Asasuddin, Ustadz Abdul Barr, Ustadz Ja’far, Ustadz Ayyub, Ustadz Muhammad Cahyo, Ustadz Abdullah Syahrani, Ustadz Muhamad Barmin, Ustadz Sofyan Ruray. Kemudian beberapa ustadz luar Depok misalnya pada daurah intensif pembahasan kitab oleh Ustadz Dzulqarnain al-Makassari (Dauroh Nasional Makasar tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Ustadz Khidir Al-Makasari, Mustamin Musaruddin, Ustadz Rishky Ariesta Al-Ushuliy, dan juga ustadz Khaliful Hadi. hafizhohumullah jami’an. Pernah juga belajar dengan ustadz yang bernama Bukhari di Muara Enim, Ustadz Yazid Jawas (1x), Abdul Hakim bin Amir Abdat (1x), Muhammad As-Sewed (pembahasan Ighotsatul Lahafan), Askari Abu Mu’awiyah, Muslim Abu Ismail, Abdurrahman Mubarok.

Sekarang karena aktivitas ada di pesantren saya belajar kepada Al-Ustadz Khaliful Hadi (Pendiri Ponpes Darul Atsar, Alumni Darul Hadits Dammaj) , Ustadz Yahya Abu Said (Alumni Darul Hadits Ma’bar) , Ustadz Abdurrahim (Alumni Darul Hadits Ma’bar), Ustadz Mahmud (Alumni Ma’ahid Yaman), Ustadz Muhammad, Nur, Ustadz Abu Qudamah hafizhomullah jami’an. Dan juga belajar Qotrun Nada kepada santri senior Abdurrahman Imam, belajar mustholah hadits kepada Abdullah Blitar hafizhohumullah jami’an.

Di sana Alhamdulillah mengambil faidah dari kitab atau risalah: Al-Ajurumiyyah, Tuhfatul Wushobiyyah syarah Ajurumiyyah, Mutammimah al-Ajurumiyyah, Khudz Aqidatak Minal Kitabi was Sunnah, Aisarus Syurh ala Kitabit Tauhid lissyaikh Al Wushobi, Al Ushul Ats Tsalatsah, Al Qowaid Al Arba’, Nawaqidhul Islam, Kasyfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, Al Qowaid Al Mutsla, Al Ushul min Ilmil Ushul, Syarah Nazham Al Waroqot, Manzhumah Baiquniyyah, Al Qowaid wal Ushul Al Jamiah, Nukhbatul Fikar, Ushul fit Tafsir, Kitabut Tasrif, Al Kafi fi ilmis shorfi, Imla, Al Fiqh Al Muyassar, Al Mulakhos Al Fiqhiyy, Al Adabul Mufrod, Risalah Kun Miftahan lil Khairi, Sabilul Ulama fi Tahqiqi Ilmil Ulama, Risalah La Ba’sa Thohurun Insya Allah, Tafsir Al Muyassar, Ar Roid fi Ilmi Faroidh, Al Qowaid fi Riba, Matan Abi Syuja’, Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qowa’idihi, Al-Qowaid wal Ushul Al-Jamiah. Di salah satu waktu mengikuti Dars dan mendapat ijazah hingga ke penulis Ushulus Sittah, Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Al-Qowaid Al-Arba’. Alhamdulillah mendapat ijazah ‘am dari Ustadz Rikrik Aulia Rahman untuk riwayat sanad dari banyak kitab-kitab ilmiyyah hingga ke penulisnya. Rohimahumullah.

Setelahnya karena pertimbangan menyekolahkan anak kami pindah ke Ponpes Al-Furqon Sidayu. Di sana kami alhamdulillah dengan nikmat Allah bisa terus menuntut ilmu di program Al-Ma’had Al-‘Aliy. Di sana kami belajar kepada Asy-Syaikh Aunur Rofoq Ghufron (Pendiri Ponpes Al-Furqon), Lc, Asy-Syaikh Al-Ustadz Ahmad Sabiq (Mudir Ponpes Al-Furqon, Alumni terbaik LIPIA di angkatannya), Lc, Al-Ustadz Hafidz Mustofa Lc (alumni LIPIA), Al-Ustadz Iqbal Lc (Alumni LIPIA), Abu Ubaidah Yusuf (Alumni Ma’had Syaikh Utsaimin ‘Unaizah KSA), Al Ustadz Yusuf Lc MA (Alumni Jamiah Islamiyyah Madinah), Ustadz Rifaq Ashfiya Lc (Alumni Jamiah Islamiyyah Madinah), Al-Ustadz Anwar Samuri Lc (Mudir Ponpes Al-Qudwah Kediri), Al-Ustadz Nazhirin Lc (Alumni Jamiah Islamiyyah Madinah), Dr Abdullah Roy (pengajar Pondok Riyadhus Shilihin Pandeglang), dan Lainnya.

Di sini mempelajari Al-Qowaid wal Ushul Al Jamiah, Usus Manhaj Salaf fi Dakwati Ilallaahi, Masail Muashiroh Allati Ta’ummu bihi Balwa fil Muamalah, Ta’jilun Nada, Al-Aqidah Al-Wasithiyyah, Fathul Majid, Ad-Darori Al-Mudhiyyah, Al Ushul min Ilmil Ushul, Ushul fit Tafsir, Al-Mu’allim Al-Awwal, Taisiru Mustholahil Hadits, Al-Fushul fi Sirotir Rosul, Al-Adabul Mufrod, Nawaqidhul Islam, Tajridul Mufid, Tajridus Shorih, Shahih Bukhari kitab, Siroh Nabawiyah Khulashoh min Ahadits Siroh Nabawiyyah, Syarah Riyadhis Sholihin, Mukhtashor Syamail Al-Muhammadiyyah, Matan Abi Syuja’,Bahjatu Qulubil Abror, dan insya Allah akan belajar metode bahts ilmiyy.

Alhamdulillah sudah menikah dengan satu istri dan Allah karuniai 4 orang anak. Hafizhoniyallahu waiyyahum jamii’an aamiin.

Blog ini adalah sarana menyalurkan gagasan atau pikiran yang secara acak muncul ingin dituangkan ke bentuk tulisan. Kadangkala dituangkan dari dalam pikiran sendiri, dan seringnya adalah terjemahan artikel dari buku atau website.

Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan saya, menjadikan ini murni untuk mengharapkan wajah-Nya di hari kiamat, menjadikan ini sebagai amal kebaikan hingga hari kiamat.

🏪🛍️ Belanja jualan saya di https://wa.me/6285811999953